top of page

VARDÅSEN KIRKE

Bygget mottok i 2004 Betongtavlen for fremragende byggekunst i betong

Situasjon
Kirken er plassert på et høydedrag mot et åpent kulturlandskap med en skogkledd åskam som bakteppe.
Adkomstveien fra Borgenveien er lagt i en myk linje som med sammenhengende trebeplantning danner en presis grense mellom skogsområde og åpent landskap. Et løftet platå i landskapet danner en skjermet adkomstplass som også kan anvendes til kirkelige handlinger.

Plandisposisjon
Ønske om et kirkebygg med stor grad av fleksibilitet, flerbruk og sambruk har gitt grunnlaget for den planmessige disposisjonen. Fra forplassen møter man kirkens interiør som et stort samlet volum hvor kirkerommet åpner seg ut mot menighetssal, kirketorg og kirkestue. Ved fleksible vegger kan disse arealene samles i et storrom med over 500 sitteplasser.
Kirketorget er samlingssted og trafikkmessig knutepunkt og samtidig skille mellom den sakrale delen og de verdslige funksjoner med bla. kontorarealer etablert i egen fløy.

Arkitektonisk uttrykk
Bygningen framstår som en plastisk formet helhet, hvor konstruktive systemer og andre strukturelle elementer er nedtonet og underordnet helheten.En kontinuerlig frittløpende takflate og visuell kontakt mellom rommene samler kirkens interiør til et stort sammenhengende romforløp. Framfor en sentralisert eller aksial utforming innenfor en geometrisk symmetri, er det valgt et friere formuttrykk som skaper rom for en mer levende bruk av kirkerommet.
Uttrykkets dominerende og fremste symbolbærende element er den buede høyreiste frontveggen med dype lysnisjer, apside som reflekterer alterets posisjon, og klokketårnet.

Det er arbeidet med å redusere virkemidlene og kontrastene til fordel for ro og helhetlig sammenheng. Lysinnfall som gir stadig skiftende modellering av form og stofflighet er en svært sentral del av det arkitektoniske uttrykk.

Materialbruk
Kirkebyggets hovedmateriale er lyst gråhvit murverk i tegl i kombinasjon med lys innfarget betong som bærende konstruksjon.
Gulvet i de sakrale områdene er utført i slipt betong med innslag av hvit carraramarmor.
Lasert gran og furu eksponeres i takets limtrekonstruksjon og som fasadefelt.
I interiørene er lys ask et gjennomgående materiale i himlinger, dører ,parkettgulv og liturgiske møbler. Taket er tekket med forpatinert zink.

Prosjektperiode: 1998-2003
Oppdragsgiver: Asker kommune
Størrelse: 2150 m2
Ytelsens omfang: Konkurranseutkast 1. premie // Skisseprosjekt/Forprosjekt // Kostnadskalkyler // Anbudsbeskrivelse // Detaljprosjekt // Perspektiver/Illustrasjoner // Byggesøknader // Utomhus // Inventar

bottom of page