top of page

KONNERUD SKOLE

Oppdraget omfatter både prosjektering av ny undervisningspaviljong på ca. 1000m2, samt reorganisering og ombygging av lokaler for administrasjon og lærere, og etablering av mottaksklasse i den eksisterende skolebygningen fra 1964. Oppdraget omfatter også oppgradering av skolens utearealer med bl.a amfi og belysning.

Det er lagt opp en prosess hvor det blir jobbet tett opp mot byggherre og brukere, for å klarlegge programforusetninger, skape optimale løsninger, og en interiør- og eksteriørmessig helhet, for nybygg og eksisterende skole. Undervisningspaviljongen blir en moderne læringsarena tilpasset dagens pedagogikk og krav til tekniske hjelpemidler. Det er lagt særlig vekt på løsninger som gir fleksibilitet i undervisningen, gode dagslysforhold, og en oversiktlighet i bygget som bekjemper mobbing. Paviljongen er utført som Passivhus. I ombygningen av adminstrasjonen har det vært fokus på å utvikle potensiale i eksisterende bygningsmasse på en rasjonell måte, som ivartar dagens funksjonelle og tekniske krav til en arbeidsplass.

Prosjektperiode: 2013-14
Oppdragsgiver: Drammen eiendom KF
Størrelse: 2200 m2
Entrprenør: Veidekke
Ytelse: Fullprosjektering Nybygg passivhus, Mulighetsstudie/prosjektering for ombygging av eksist. lokaler, utomhus, SØK

bottom of page