top of page

KILDEN BARNEHAGE

Området er i dag bebygget med to enkle saltaksbygninger og det har vært en forutsetning i konkurranseprogrammet at de eksisterende bygninger skal rives ,og at ny bygningsmasse skal følge reguleringsforutsetningene ved å videreføre eksisterende bygningsstruktur, med mulighet for tilbygg/sammenbygning.

Barnehagen plasseres på tomten tilsvarende eksisterende bygningsstruktur. Anlegget organiseres i to fløyer bundet sammen av et sentralt plassert mellombygg for felles administrasjon. Anlegget etableres i to etasjer med sokkeletasje mot terreng og får inngang til alle baseområdene direkte fra terreng.

Bygningen er ut fra miljø- og vedlikeholdshensyn tenkt oppført i robuste materialer. Det vil i prosjektet være behov for betydelig areal solcellepaneler. Disse vil inngå som en bevist del av bygningens anleggets arkitektoniske utrykk.

Utomhus er det lagt stor vekt på å skape en frodig og levende barnehage med rike muligheter for mestring, læring og aktivitet. Et rikt utvalg vegetasjon skaper variasjon i farger, uttrykk, høyde og form gjennom de ulike årstidene.

Prosjektperiode: 2014-2015
Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo
Kontaktperson: Frode Seglem
Størrelse: 1750m2
Ytelse: Åpen arkitektkonkurranse med tverrfaglig team, premiert prosjekt

bottom of page