top of page

GULATING LAGMANNSRETT

Bygget ble i 2013 hedret med fasadeprisen utdelt av Bergensavisen, i samarbeid med Bergen Arkitektforening og Design region Bergen

Prosjekteringsoppdrag etter 1. premie i åpen internasjonal arkitektkonkurranse om nytt tinghus i Bergen for Gulating lagmannsrett.

Nærhet til det høye Rådhuset, Lille Lungegårdsvann og Festplassen gjør plasseringen unik i Bergen sentrum. Nærliggende bygg; Hovedbrannstasjonen, Bergen gamle fengsel, Hagerupsgården og Bergen gamle rådhus har stor antikvarisk og byhistorisk verdi. En sentral utfordring ved det nye tinghusets plassering har i dette bildet vært å skape en mekler i møtet mellom grunnleggende forskjellige tidsuttrykk og skala.

Tomten gir bygningen en front mot Kaigaten, samtidig skal den danne en avslutning på Rådhusgatens utløp. Dette er søkt ivaretatt ved at begge retninger er innført i prosjektet. Kaigaten gir hovedretningen både i fasade og plassdannelse mens avtrappende volumer, gesimslinje og formelementer på plassen tar opp Rådhusgatens retning. De reguleringsmessige føringer blant annet med avtrappende høyde fra seks til tre etasjer danner grunnlag for bygningens asymmetriske hovedkomposisjon. En rolig takavslutning mot vest gir spillerom for brannstasjonens tårn, mens en tårnoppbygging i seks etasjer mot øst danner forbindelse til rådhusets store store bygningsvolum.Under en samlende gesims artikuleres rettssalene i plassfasaden som avtrappende volumer i samhørighet med tilliggende mindre bebyggelse. Rettssalsvolumene er forsynt med utkragede glassprismer som forsterker bygningens henvendelse mot plassen og synliggjør virksomheten i bygget. Hovedadkomst med vestibyle, infoskranke og ventearealer er etablert henvendt mot plassen som et luftig åpent areal over de to rettssalsetasjene. I tillegg er det ventesoner i tilknytning til de største rettssalene med nærhet til publikumstoaletter. Samlet framstår dette som et sentralrom med god oversikt for nye besøkende. De indre områdene får dagslys fra en overliggende lysgård som også gir dagslys til de indre arealer i kontoretasjene. Mot Rådhusgaten er det avsatt et mindre område til kafé med mulighet for uavhengig åpningstid.

Det ble gjort en oppgradering ifht nye krav til universell utforming da prosjektet ble gjenopptatt i 2008. De siste krav til likeverdighet ble implementert, og løsninger som inngangsparti, rettsaler med podier, skranke, adkomst fra byen og opp på plassen foran bygget ble universlt utformet og tilpasset gjeldene anbefalinger. Ledelinjer, varselsoner og kontrastfarger er implementert i designet av bygget og er blitt sett på som en premissgiver for uttrykket.

Prosjektperiode: 2003-2013
Oppdragsgiver: Statsbygg
Størrelse: 6700m2
Ytelse: Konkurranseutkast 1. premie // Skisseprosjekt/Forprosjekt // Kostnadskalkyler // Anbudsbeskrivelse hovedentreprise // Perspektiver/Illustrasjoner // Byggesøknader // Regulering // Inventar

bottom of page