top of page

FRYDENHAUG SKOLE

Interkommunal skole for barn med nedsatt funksjonsevne. 100 elever og 110 lærere. Prosjektert fra regulering til anbud for totalentreprise. Nybygget erstatter eksisterende skole beliggende ved verneverdige Frydenhaug gård i Drammen. Driftstunet på den gamle lystgården er søkt gjenskapt og en nytolkning av driftsbygningen er med på å skape rammene om det nye tunet.

Sentralt for prosjektet har vært klarlegging av programforutsetninger i tett samarbeid med brukere og byggherre. Mange spesialfunksjoner og særlige behov stiller store krav til brukermedvirkning og samarbeid gjennom hele prosjekteringsprossessen.

MILJØ

Det har vært svært høye miljøambisjoner for prosjektet, både fra oss og fra byggherrens side. Bygget er et Futurebuilt-forbildeprosjekt, har passivhusstandard og er norges første “nær-plusshus” skole. Det er prosjektert løsninger med:

- Miljøvennlige og vedlikeholdsfrie materialer med lang levetid
- Sedumtak som skal bidra til CO2-opptak
- Jordvarme fra brønner på egen tomt
- Solfangere på taket for å kunne produsere egen energi
- Passivhusstandard og i noen tilfeller bedre enn dette
- Bl.a. ulike solskjermingsløsninger for å unngå å ha kjølingsanlegg

UU

Tilrettelegging for universell utforming (U.U.) på alle nivå, fra et universelt utformet terapibasseng med rampe, til indirekte belysning for lysømfi ndlige.Utstragt bruk av spesialutstyr som f.eks. skinner i tak med takheis for elever med stor grad av nedsatt funkjonsevne. Det er etablert sanserom og sone med sanvegg for å stimulere spesielle grupper blandt elevene. Samtidig har skjerming av sårbare grupper vært et spesielt fokuspunkt.

Prosjektperiode: 2010 - 2014, ferdigstilt 2014
Oppdragsgiver: Drammen Eiendom
Størrelse: 5300m2 nybygg
Entrepriseform: Totalentreprise
Ytelsens omfang: Analyser/mulighetsstudie // Programmering // Skisseprosjekt/Forprosjekt // Anbudsbeskrivelse totalenteprise // Perspektiver/Illustrasjoner // Byggesøknader t.om forprosjekt // Regulering // Byggherreombud byggefasen // Oppfølging inventar og interiørmessig helhet

bottom of page