top of page

ENGEBRÅTEN SKOLE

For Skolesjefen i Oslo er oppført ny 3 parallell ungdomsskole i Grefsen / Kjelsås bydel. Prosjektet omfatter også idrettshall og helse- og tannhelsetjeneste. Skolens bruttoareal er ca.7500 m2. Av dette utgjør idrettshallen med garderober ca 1200 m2. Skolen har 5 paralleller med 450 elever og 55 ansatte.

Skoletomta er i utgangspunktet et gammelt åpent ravinelandskap, noe som har vært en viktig innfallsvinkel for terrengformingen, materialplanen og planteutvalget ved skolen. Tomten er disponert på en slik måte at hovedformen i landskapet faller naturlig inn som en del av et større landskapsdrag, med brinken mot Kapellveien som naturlig avslutning i bakkant.

Anlegget er delt i tre frittliggende bygninger. Hovedhuset rommer skolens administrasjon, spesialrom, skolen samlingssal og idrettshall. Klasserommene som normalt kun er tilgjengelig for skolens brukere, er lagt i frittliggende paviljonger omkring skolegården.

Det er lagt stor vekt på fl erbruk av skolen, og direkte til hovedinngangen ligger samlingssal, musikkrom, publikumsfasilitetene til idrettshallen, heimkunnskapsrom og personalrom. Dette er alle rom som skolen kan benytte for utleie til arrangementer og aktiviteter etter skoletid. Bydelen er sterkt inne i bildet for drift av fl erbruksarealene. Skolen og Park- og idrettsvesenet samarbeider om kroppsøvingsareal og idrettshall. Hallen er dimensjonert for en håndballbane med internasjonale mål.

Prosjektperiode: 1996-97
Oppdragsgiver: Skolesjefen i Oslo
Størrelse: 7500 m2
Ytelsens omfang: Prosjekteringsledelse // fullprosjektering // innredning

bottom of page